Korpusz

Romanid nyelvtan - Tartalomjegyzék

§01A kiejtés
§02A hangsúly
§03A szavak elválasztása
§04A kis és nagy kezdőbetűk
§05Az írásjelek
§06A névelők
§07A főnév
§08A főnév többes száma
§09A főnév ragozása
§10A melléknév
§11Melléknévként használt főnevek
§12A melléknév fokozása
§13A hasonlítás
§14Személyes névmások
§15Birtokos névmások
§16Mutató névmások
§17A meghatározó névmás
§18Kérdő névmások
§19Vonatkozó névmások
§20A visszaható névmás
§21A nyomósító névmás
§22A határozatlan névmások
§23Az igék felosztása
§24Az igék ragozása
§25A cselekvő ige
§26A szenvedő ige
§27A visszaható ige
§28A műveltető ige
§29A segédigék
§30A módbeli segédigék
§31A rendhagyó igék
§32A főnévi igenév
§33A melléknévi igenév
§34A határozói igenév
§35A határozószó képzése
§36Az elöljárószók
§37A kötőszók
§38Az indulatszók
§39A tagadás
§40A szórend
§41A mondatrészek kiemelése
§42Az igeneves szerkezetek
§43Az értelemkiegészítő főnévi igenév
§44Kifejezések
§45A szóalkotás

Megjegyzések

Ez a dokumentum dr. Magyar Zoltán – Romanid: Tájékoztató és társalgási könyv (Debrecen, 1984. ISBN 963 471 337 8) c. művének nyelvtan részét (115–155. oldal) tartalmazza az alábbi változtatásokkal:

  • A magyar rész helyesírását a jobb kereshetőség érdekében modernizáltuk, illetve pótoltuk az eredetileg hiányzó ékezeteket az í, ú és ű betűkről;
  • A romanid szavak hangsúlyát és a nem kettőshangzós ejtést itt nem jelöltük, azokra az itt szereplő romanid kifejezéseket külön is tartalmazó példatár utal;
  • A szavak elé tett csillag (*) mutatja azokat az adatokat, amelyek helytelennek minősíthetőek;
  • A szavak után tett csillag (*) azt jelzi, hogy az adott szó csak többes számban fordulván elő nem tudni, hogy egyes számban -e-re végződik-e, avagy sem, vö. 8. §;
  • Kettőskereszt (#) jelzi azokat a hipotetikus adatokat, melyeket mi konstruáltunk a szemléltetés érdekében;
  • A romanid részben az „idegen nevek” romanid szerinti kiejtését megadtuk szögletes zárójelek között, valamint egyes kisebb, a romanid helyesírás egységességét megbontó, vélhető helyesírási hibákat javítottuk (pl. WC írásmódot W.C. helyett);
  • A kiegészítéseinket, magyarázatainkat és korrekcióinkat a szövegen kívül, lábjegyzet formájában tettük meg.